Europese symbolennormen NEN-EN-ISO 7010

Vanuit ISO is geadviseerd aan de Europese Commissie om de ISO 7010 ( NEN-EN-ISO 7010 ) Registered Safety Signs voor Europa over te nemen. Bij de internationale commissie ISO TC 145/SC2  Graphical Symbols wordt er al jaren gelobbyd bij de Europese  commissie én CEN om  deze nieuwe norm NEN-EN-ISO 7010 door te voeren omdat er tot op heden per land verschillen zijn in pictogrammen. Middels een versnelde procedure is ISO 7010: 2011 NEN-EN-ISO 7010 zonder enige wijziging overgenomen door CEN 23 juni 2012 jl. NEN is als  CEN-lid  gebonden deze Europese norm de status te geven van een nationale norm. Aangezien normen niet strijdig mogen zijn, moeten nationale normen waarbij dit het geval is worden ingetrokken óf, indien het een andere toepassing betreft, worden gewijzigd. NEN had hiervoor de tijd tot en met januari 2013.  De Europese  richtlijn 92/58/EEG wordt gewijzigd en gaat verwijzen naar deze norm.

Door werkgroep van ISO TC 145/ SC 2 wordt ISO 7010:2011 lopende dit traject continu verder aangevuld met symbolen. Er is dus vooralsnog  alleen sprake van de gepubliceerde ISO 7010:2011 (die  te beschouwen is  als een zogenaamde ‘tussen versie’). Gevolgen Nederlandse normen.

NEN 1413 – Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s, die onderdeel uitmaken van de aanvraag van de vergunningen binnen de omgevingsvergunning, volgens de indieningsvereisten opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Deze norm is in 2011 gepubliceerd en enkele symbolen zullen worden aangepast. Er zal een wijzigingsblad komen voor degene die deze norm al hebben aangeschaft waarbij inzichtelijk is welke symbolen zijn gewijzigd (de ‘oude’ en ‘gewijzigde’ symbolen staan op dit wijzigingsblad naast elkaar zodat in één oogopslag helder is wat er is veranderd) én er zal een geconsolideerde versie worden gepubliceerd uiterlijk januari 2013.

NEN 1414 – Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden. De commissie Grafische symbolen is al aan de slag met de herziening van deze norm en past zodoende ook de norm aan, zodat er niet sprake is van enige discrepantie. De huidige norm zal uiterlijk januari 2013 worden ingetrokken, waarbij direct het ontwerp van de herziene NEN 1414 wordt gepubliceerd.

NEN 3011 – Veiligheidskleuren en tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte. De commissie Grafische symbolen heeft reeds besloten deze norm te herzien en zal versneld deze norm gaan aanpassen. Het betreft hier o.a. enkele pictogrammen betreffende vluchtwegaanduiding, brandveiligheidsborden en gebodstekens. De huidige NEN 3011 zal uiterlijk in januari 2013 worden ingetrokken. Het is de ambitie van de commissie om per dezelfde datum de herziene NEN 3011 als ontwerp te publiceren. NEN zal dit ontwerp plaatsen op de website normontwerpen , waarop vervolgens gedurende 3 maanden iedereen commentaar en suggesties kan geven op het normontwerp. Na deze periode zal de normcommissie het commentaar en de suggesties bekijken en reageren of zij de suggestie (gedeeltelijk) doorvoeren of negeren. Alle commentaargevers krijgen hiervan een terugkoppeling.

NEN 6088 – Brandveiligheid van gebouwen. Vluchtwegaanduiding bepalingsmethoden.
De commissie Grafische symbolen wilde deze norm al laten opgaan in de NEN 3011.